Zásoby

Modul řeší evidenci materiálu, výrobků a zboží. Doplňkově je možné evidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • příjem zásob nákupem nebo aktivací z výroby
  • výdej a převod mezi sklady
  • vedení operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku
  • inventarizace zásob včetně řešení inventurních rozdílů

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • okamžitý přístup k aktuálnímu stavu zásob
  • možnost členění zásob podle odpovědných osob a skladů
  • automatické zúčtování všech pohybů zásob
  • variantní zpracování dodatečných nákladů pořízení

Související odkazy