Dotace a příspěvky

Modul umožňuje zpracovávat podklady a vytvářet kompletní žádosti o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích. V současné době je možné zpracovávat žádosti pro typy dotací B (Obnova, zajištění a výchova do 40 let věku) a D (Ekologické a k přírodě šetrné technologie).

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • Výběr podkladů (řádky dokladů 511, 513) je řízen uživatelsky nadefinovaným číselníkem, kde je možné zvolit kombinace výkonů a podvýkonů ke konkrétním podtypům dotací (kombinaci lze upřesnit i zvolením prostředku a technologie přibližování)
  • Řádky dokladů se automaticky sumarizují za určená pole (JPRL, SLT, dřevina apod.) a vytváří tak předměty příspěvku pro samotnou žádost
  • Na základě dat z dokladů a knihy LHP se navrhne nejvhodnější identifikace dotace
  • Údaje o žadateli jsou automaticky doplněny dle TABORG
  • Data z dokladů je možné upravit pro potřeby žádosti
  • Proklik na konkrétní doklad, samofakturu a JPRL v knize LHP
  • Kontrola minimálního a maximálního množství sazenic
  • Možnost hromadné kontroly aktuálnosti dat z dokladů a jejich následná aktualizace
  • Export celé žádosti (nebo její části) do souboru XML, který je následně možno nahrát do Modulu žadatele ve webovém rozhraní Ministerstva zemědělství (eAGRI)

Související odkazy