Lesnická výroba a mzdy

Modul zabezpečuje komplexní řešení lesnické výroby a zpracování hrubých mezd z lesnických činností.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • evidence všech vykonaných výrobních činností v lese včetně přidružených činností, jako např. doprava, výkup dříví, drobná lesní výroba apod.
 • evidence zásob dříví na jednotlivých lokalitách (na pni, sběrné, vývozní a odvozní místo, sklad…)
 • zpracování natypovaných údajů do podoby potřebné na vedení decenální hospodářské evidence podle jednotlivých vlastníků a LHC (v přímé správě, odborné správě, tj. hospodaření v lesích jiných vlastníků)
 • správa projektů pěstební činnosti včetně plánovaní spotřeby sadebního materiálu
 • správa projektů těžební činnosti
 • bilancování pěstebních a těžebních projektů podle skutečnosti
 • bilancování holin a nezajištěných porostů
 • výpočet hrubých mezd vlastních zaměstnanců včetně evidence docházky
 • parametrizovaný výpočet odměn pro dodavatele prací s automatickým vystavením faktury přijaté nebo podkladů pro fakturu přijatou
 • tvorba a bilance výběrových řízení pro dodavatele prací
 • nápočty zakázek LČR
 • sledování plnění veřejných zakázek

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • pořizování výrobních a hmotových dokladů
 • pořizování mzdových dokladů včetně docházky
 • pořizování dodacích/výkupních lístků a jejich propojení na evidenci odbytu
 • pořizování číselníků dlouhého a rovnaného dříví
 • možnost povolit nebo zakázat zobrazení jednotlivých polí vstupního formuláře
 • tisk vyplněných dokladů, ale i prázdných formulářů v grafickém módu
 • uživatelsky volitelné kontrolní mechanizmy typovaných dat
 • přímé propojení v řádku dokladu s lesním hospodářským plánem a s mapovými podklady (propojení je obousměrné)
 • tisk technologických karet včetně map
 • automatické zúčtování hrubých mezd
 • přímý výpočet hrubých mezd bez nutnosti zpracování měsíční uzávěrky
 • automatické zúčtování skladových zásob dříví a převod technických jednotek do účetnictví
 • uživatelsky definované výstupy z natypovaných a vypočítaných údajů
 • zaznamenané údaje jsou v souladu se všemi náležitostmi „informačního standardu lesního hospodářství“ a příslušnými vyhláškami Ministerstva zemědělství
 • více než 300 předdefinovaných tiskových výstupů pro pěstební a těžební činnost, zásoby dříví, hrubé mzdy, bilance holin, pěstební a těžební projekty atd.

Související odkazy