Škody a újmy lesa

Tento modul lze používat i samostatně, případně kombinovat s jinými řešeními třetích stran.

Pokud máte o modul Škody a újmy lesa zájem nebo se chcete na cokoli zeptat, rádi s vámi vše probereme na telefonu +420 548 422 440 nebo e-mailové adrese info@ha-soft.cz.

 

Modul umožňuje komplexní výpočet škod a újem na lesích, a to včetně vygenerování tiskových podkladů pro uplatnění těchto náhrad u jejich příslušných plátců. Dále řeší výpočet poplatků za odnětí lesních pozemků.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

A) Výpočet výše újmy nebo škody dle Vyhlášky č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, které vznikají:

a) na lesním pozemku v důsledku:

 1. trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),
 2. dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,
 3. trvalého poškození plnění produkční funkce,
 4. dočasného poškození plnění produkční funkce,

b) na lesním porostu v důsledku:

 1. zničení lesního porostu,
 2. předčasného smýcení lesního porostu,
 3. snížení přírůstu lesního porostu (např. okus zvěří, imise, apod.),
 4. snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,
 5. snížení kvality lesního porostu (např. loupání a ohryz zvěří, přibližování dříví, požár, provoz střelnic, imise, apod.)
 6. krádeže dřevní hmoty na pni,

c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích (např. vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury způsobeném např. okusem zvěří a imisemi, náklady nutné ke zjištění výše škody (např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky); těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic, apod.).

B) Výpočet finanční náhrady dle Vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. Tyto typy výpočtu stanovují výše náhrad za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku:

 1. ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
 2. změny skladby dřevin lesního porostu,
 3. prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
 4. udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,
 5. snížení zakmenění lesního porostu,
 6. dočasného omezení mýtních těžeb na dobu do konce platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, trvá-li omezení déle než jeden rok, v případě, že vlastník nebo nájemce nemůže v rámci povolené maximální celkové výše těžeb přesunout mýtní těžbu ve srovnatelných sortimentech surového dříví do jiných porostů,
 7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu v případě, že ponechané stromy tvoří část porostní skupiny o zakmenění maximálně 0,2,
 8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,
 9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření,
 10. omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu.

C) Výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků dle přílohy k Zákonu č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon). Zde modul umožňuje:

 1. výpočet poplatku za dočasné odnětí,
 2. výpočet poplatku za trvalé odnětí.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • Zpracování jednotlivých žádosti pro uplatnění škod či náhrad újem (dle LHC, plátce a časového období), členěných pak podrobněji do jednotlivých dokladů a dále dle typů výpočtu a jednotlivých řádků výpočtů.
 • Možné propojení s úlohou Lesní hospodářský plán a evidence (LHP), které umožní automatické načítání dat z lesního hospodářského plánu či lesní hospodářské evidence.
 • Propojení s mapovou aplikací úlohy LHP, možné filtrování dle parametrů škod a újem.
 • Propojení s evidencí mysliveckých honiteb v úloze Lesnická výroba a mzdy (MVO).
 • Nebo naopak samostatné fungování bez propojení na další úlohy SEIWINu.
 • Generování předepsaných tiskopisů pro uplatnění škod či újem.
 • Generování příloh předepsaných tiskopisů pro uplatnění škod či újem s jednotlivými řádky výpočtů (vstupní data pro algoritmus výpočtu, mezivýpočty).
 • Funkce závěrky, generování sestav a používání návrháře dotazů.
 • Všeobecné a uživatelské nastavení modulu.

Související odkazy