Škody a újmy lesa

Tento modul lze používat i samostatně, případně kombinovat s jinými řešeními třetích stran.

Pokud máte o modul Škody a újmy lesa zájem nebo se chcete na cokoli zeptat, rádi s vámi vše probereme na telefonu +420 548 422 440 nebo e-mailové adrese info@ha-soft.cz.

 

Modul umožňuje komplexní výpočet výše škod a náhrad újem na lesích, a to včetně vygenerování tiskových podkladů pro uplatnění těchto škod a náhrad újem u jejich příslušných plátců. Dále řeší výpočet poplatků za odnětí lesních pozemků.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

A) Výpočet výše újmy nebo škody dle platné Vyhlášky č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, které vznikají:

a) na lesním pozemku v důsledku:

 1. trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),
 2. dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,
 3. trvalého poškození plnění produkční funkce,
 4. dočasného poškození plnění produkční funkce,

b) na lesním porostu v důsledku:

 1. zničení lesního porostu,
 2. předčasného smýcení lesního porostu,
 3. snížení přírůstu lesního porostu (např. okus zvěří, imise, apod.),
 4. snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,
 5. snížení kvality lesního porostu (např. loupání a ohryz zvěří, přibližování dříví, požár, provoz střelnic, imise, apod.)
 6. krádeže dřevní hmoty na pni,

c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích (např. vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury způsobeném např. okusem zvěří a imisemi, náklady nutné ke zjištění výše škody (např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky); těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic, apod.).

B) Výpočet finanční náhrady dle platné Vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. Tyto typy výpočtu stanovují způsob určení výše náhrady za omezení lesního hospodaření, které vzniklo v důsledku:

 1. trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
 2. změny skladby dřevin lesního porostu,
 3. prodloužení obmýtí nebo prodloužení obnovní doby stanovených v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
 4. zavedení tvaru lesa nízkého,
 5. trvalého nařízeného snížení zakmenění lesního porostu,
 6. omezení výše těžeb při tvorbě nebo v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy převzaté protokolem o převzetí, 
 7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu,
 8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,
 9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • Zpracování jednotlivých žádosti pro uplatnění výše škod či náhrad újem (dle LHC, plátce a časového období), členěných pak podrobněji do jednotlivých dokladů a dále dle typů výpočtů a jednotlivých řádků výpočtů
 • Možné propojení s modulem Lesní hospodářský plán a evidence (LHP), které umožní automatické načítání dat z lesního hospodářského plánu či z lesní hospodářské evidence
 • Propojení s mapovou aplikací modulu LHP, zobrazení porostních skupin dotčených škodou či náhradou újmy v lesnické mapě
 • Propojení s evidencí mysliveckých honiteb v modulu Lesnická výroba a mzdy (MVO)
 • Nebo naopak samostatné fungování bez propojení na další moduly komplexního lesnického informačního systému SEIWIN
 • Generování předepsaných tiskopisů pro uplatnění výše škod či náhrad újem
 • Generování příloh předepsaných tiskopisů pro uplatnění výše škod či náhrad újem s jednotlivými řádky výpočtů (vstupní data pro výpočet, algoritmus výpočtu, dílčí výpočty, konečné výsledky)
 • Funkce závěrky, generování sestav a používání návrháře dotazů
 • Všeobecné a uživatelské nastavení modulu

Související odkazy