Zásoby

Modul rieši evidenciu materiálu, výrobkov a tovarov. Doplnkové je možné evidovať drobný dlhodobý hmotný majetok.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

  • príjem zásob nákupom alebo aktiváciou z výroby
  • výdaj a prevod medzi skladmi
  • vedenie operatívnej evidencie drobného dlhodobého hmotného majetku
  • inventarizácia zásob včítane riešenie inventúrnych rozdielov

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

  • okamžitý prístup k aktuálnemu stavu zásob
  • možnosť členenia zásob podľa zodpovedných osôb a skladov
  • automatické zúčtovanie všetkých pohybov zásob
  • variantné spracovanie dodatočných nákladov obstarania