Samostatné moduly

SEIWIN obsahuje rad modulov pre lesné hospodárstvo. Vyberte si tie, ktoré vám najviac vyhovujú.

Lesnícka výroba a mzdy

Modul zabezpečuje komplexné riešenie lesníckej výroby a spracovanie hrubých miezd z vykonaných lesníckych činností.

Program starostlivosti o lesy a mapy

Modul zabezpečuje správu programu starostlivosti o lesy včítane máp a vedenie lesnej hospodárskej evidencie.

 

Fakturácia a odbyt

Modul zabezpečuje oblasť riadenia vzťahov s odberateľmi od zmluvy o dodávkach dreva až po vystavenie faktúry a bilanciu skutočných dodávok.

Účtovníctvo

Modul zabezpečuje spracovanie manažérskeho a finančného účtovníctva, ročných výkazov a prípravu podkladov pre daň z príjmu.

 

Daň z pridanej hodnoty

Modul zabezpečuje spracovanie dane z pridanej hodnoty zo všetkých modulov systému SEIWIN.

Zásoby

Modul rieši evidenciu materiálu, výrobkov a tovarov. Doplnkovo je možné evidovať drobný dlhodobý hmotný majetok.

Pokladňa

Modul zabezpečuje spracovanie pokladničných operácií v domácej alebo zahraničnej mene. Ďalej umožňuje evidovať drobné bezhotovostné platby.

Kniha prijatých faktúr

Modul zabezpečuje evidenciu prijatých faktúr a ostatných platobných príkazov v domácej alebo cudzej mene.