Program starostlivosti o lesy a mapy

Modul zabezpečuje správu programov starostilovosti o lesy (PSL) včítane máp a vedenie lesnej hospodárskej evidencie.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

 • prezeranie PSL, kde sa zobrazujú všetky potrebné dáta LHP a LHO (včítane detailov) a príslušných mapových podkladov
 • vedenie lesnej hospodárskej knihy – zobrazenie porastov plánu a skutočnosti a vzájomná bilancia LHP a LHE

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • výstupom modulu sú zostavy pre evidenciu, výkazy a bilancie ťažobnej, pestovnej činnosti a zalesňovania
 • práca s mapami s možnosťou vlastnej grafickej evidencie 
 • automatické obojsmerné prepojenie s modulom lesníckej výroby
 • dodatočné doplnenie JPRL do lesnej hospodárskej osnovy LHP (možnosť doplnenia porastných skupín, ktoré nie sú súčasťou plánu)

Kľúčové vlastnosti mapovej časti:

 • vykreslenie jednotlivých častí JPRL, výber a zobrazenie plochy JPRL, hľadanie v mape, tlač mapy
 • možnosť výberu zo základných typov máp (porastná, ťažobná, obrysová, atď.) s možnosťou vytvorenia vlastnej mapy (a vlastných vrstiev máp)
 • možnosť pridania vrstiev (ortofoto, kataster) a podpora WMS (Web Map Service)
 • voliteľné filtrovanie  v mape podľa údajov z LHP a LHE
 • tvorba plôch (vlastné zákresy alebo import GPS), kartografických línií, bodov, textov do máp 
 • zobrazenie údajov katastra nehnuteľností včítane máp
 • tlač technologických kariet