Mobilný PSL

Aplikácia rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

 • prehliadanie lesnej hospodárskej knihy plánu a skutočnosti
 • zobrazenie údajov o porastoch a k nim zodpovedajúcich máp
 • náhľad lesnej hospodárskej knihy v „papierovej“ podobe
 • mapové podklady podľa potrieb užívateľa (obrysové, porastné, ťažobné, ortofoto, katastrálne, atď.)
 • navigácia v mape pomocou družicových systémov (GPS, GLONASS, Galileo apod.), sledovanie polohy
 • vyhľadávanie porastu v mape alebo v knihe
 • meranie dĺžok a plôch
 • tvorba línií, kartografických značiek, poznámok (s fotografiami alebo audio záznamom)
 • práca s GNSS – lokalizácia, trasovanie
 • tvorba zákresov a to troma spôsobmi:
  • vytýčením v mape ručne alebo pomocou stylusu
  • trasovaním pomocou družicových signálov - užívateľ obíde meraný úsek a jeho trasa je zaznamenaná
  • vytýčením pomocou družicových signálov - užívateľ sám určuje zápis hraničných bodov pomocou aktuálnej pozície 
 • online prihranie plánu, skutočnosti, číselníkov, mapových podkladov
 • online odoslanie zákresov do LHP IS SEIWIN, zhranie užívateľských vrstiev z LHP