Fakturácia a odbyt

Modul zabezpečuje oblasť riadenia vzťahov s odberateľmi od zmluvy na dodávku dreva až po vystavenie faktúry a bilanciu skutočných dodávok.

Modul rieši spracovanie následujúcich oblastí:

 • príprava zmlúv o dodávkách dreva
 • vytváranie rozpisu dodávok dreva
 • vystavenie daňového dokladu - faktúry
 • vystavenie opraveného daňového dokladu
 • vystavenie faktúry a dobropisu na plnenie, ktoré nie sú predmetom DPH
 • vystavenie „proforma“ faktúry a zálohovej faktúry
 • vystavenie daňového dokladu za platbu prijatú pred skutočným plnením
 • výstup dát do systému štatistiky intrakomunitárneho obchodu Intrastat

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • možnosť vystavovať doklady v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku
 • možnosť zadávať s fakturačnými údajmi súbežne aj výrobné údaje (výdajky dreva)
 • možnosť automatizácie fakturácie podľa zmlúv o dodávkach dreva
 • súhrnná bilancia odbytu z údajov všetkých modulov systému
 • bilancia speňaženia dreva
 • upresnenie bilancie cien dreva 
 • zrovnanie objemov vydaného/konsignovaného dreva s objemami predaného dreva