Účtovníctvo

Modul zabezpečuje spracovanie manažérského a finančného účtovníctva, ročných výkazov a prípravu podkladov pre daň z príjmu.

Modul rieši spracovanie následujúcich oblastí:

 • prepojenie na účtovné doklady (denníky) ostatných modulov
 • nástroje pre potreby manažerského účtovníctva
 • vedenie knihy prijatých faktúr a registra finančných záväzkov
 • spracovanie príkazov na úhradu a bankových výpisov
 • vytvorenie výkazov Rozvaha, Výkazu zisku a strát a Peňažné toky
 • podrobná evidencia nákladov a výnosov včítane technických jednotiek
 • evidencia pohľadávok a záväzkov (včítane upomienok a penalizácií)

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • metodická prepracovanosť účtovných dát v náväznosti na všetky moduly
 • manažerské členenie optimalizované pre lesné hospodárstvo
 • univerzálny účtovný doklad pre ručné zadávanie dát 
 • podpora formátu dát všetkých významných slovenských bankových domov
 • grafické zobrazenie hlavnej knihy v čase
 • kompletný prehľad o všetkých účtovných pohyboch v jednotlivých moduloch
 • automatické uzatváranie kníh na konci účtovného obdobia