Lesnická výroba a mzdy

Modul zabezpečuje komplexné riešenie lesníckej výroby a spracovania hrubých miezd z lesníckych činností.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

 • evidencia všetkých vykonaných výrobných činností v lese včítane pridružených činností, ako napr. doprava, výkup dreva, drobná lesná výroba a pod.
 • evidencia zásob dreva na jednotlivých lokalitách (na pni, zberné, vývozné a odvozné miesto, sklad…)
 • spracovanie natypovaných údajov do podoby potrebnej na vedenie decenálnej hospodárskej evidencie podľa jednotlivých vlastníkov a LHC (v priamej správe, odbornej správe, tj. hospodárenie v lesoch iných vlastníkov)
 • bilancovanie holín
 • výpočet hrubých miezd vlastných zamestnancov
 • parametrizovaný výpočet odmien pre dodávateľov prác s automatickým vystavením prijatej faktúry (samofakturácia) alebo podkladov pre prijatú faktúru
 • karta pôvodu porastu
 • generovanie výkazov LHE pre NLC, on-line odovzdávanie dát

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • vytváranie výrobných a hmotových dokladov
 • vytváranie mzdových dokladov
 • vytváranie dodacích/výkupných lístkov a ich prepojenie na evidenciu odbytu
 • vytváranie číselníkov dlhého a rovnaného dreva
 • možnosť povoliť alebo zakázať zobrazenie jednotlivých polí vstupného formulára
 • tlač vyplnených dokladov, ale aj prázdnych formulárov v grafickom móde
 • užívateľsky voliteľné kontrolne mechanizmy typovaných dát
 • priame propojenie v riadku dokladu s lesným hospodárskym plánom a s mapovými podkladmi (prepojenie je obojsmerné)
 • tlač kariet pôvodu porastu
 • automatické zúčtovanie hrubých miezd
 • priami výpočet hrubých miezd bez nutnosti spracovaniu mesačnej uzávierky
 • automatické zúčtovanie skladových zásob dreva a prevod technických jednotiek do účtonictva
 • užívateľsky definované výstupy z natypovaných a vypočítaných údajov
 • zaznamenané údaje sú v súlade zo všetkými náležitosťami „informačného štandardu lesného hospodárstva“ a príslušnými vyhláškami NLC
 • viac ako 300 preddefinovaných tlačových výstupov pre pestovnú a ťažobnú činnosť, zásoby dreva, hrubé mzdy, bilancie holín atď.