Změny v DPH v informačním systému SEIWIN s platností od 1.1.2016 (2. díl)

Evidenční číslo daňového dokladu

V informačním systému SEIWIN 3/4 i SEIWIN 5 se nově zavádí údaj "Evidenční číslo daňového dokladu". Tento údaj je nutný pro tvorbu kontrolního hlášení od 1.1.2016. Podle typu dokladu se evidenční číslo buď vytváří automaticky nebo se pořizuje (opisuje z daňového dokladu). Takto vygenerovaný nebo pořízený údaj následně přechází do kontrolního hlášení.

Pokladna (SEIWIN 3)

V úloze pokladna v informačním systému SEIWIN 3 se u příjmových pokladních dokladů generuje evidenční číslo automaticky ve formě:

Prrzzzpppdddddd

kde

P - konstanta, písmeno "P"
rr - dvoumístné číslo roku
zzz - číslo závodu
ppp - číslo pokladny
dddddd - číslo pokladního dokladu

U výdajových dokladů bylo doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla z příslušného daňového dokladu.

Zásoby + Prodej (SEIWIN 3)

V úloze MTZ s prodejním modulem v informačním systému SEIWIN 3 se u prodejních dokladů generuje evidenční číslo automaticky. Forma čísla zavisí na typu prodejního dokladu:

Mrrmmzzzooossssdddd - Prodejka za hotové
Fzzzvvvvvvvvvv - Faktura

kde

M a F - konstanta, písmeno "M" nebo "F"
rr - dvoumístné číslo roku
mm - číslo měsíce
zzz - číslo závodu
ooo - číslo skladové odpovědné osoby
ssss - číslo skladu
dddd - číslo prodejního dokladu
vvvvvvvvvv - variabilní symbol faktury ze zásob

Variabilní symbol u faktury si musí uživatel zvolit tak, aby jednoznačně identifikoval fakturu v úloze MTZ v rámci organizace. Doporučujeme dát do variabilního symbolu kalendářní rok a případně typovací místo.

Fakturace a odbyt (SEIWIN 3)

V informačním systému SEIWIN 3 v úloze ODB na formuláři pro pořizování záhlaví faktury vznikne nové pole, kam se bude zadávat evidenční číslo jako maximálně dvacetiznakový text. Při vzniku faktury se evidenční číslo přednastaví podle přiřazeného pořadového čísla faktury tak, že se podle rozhodnutí organizace buď ponechá jeho hodnota, nebo se doplní zleva způsobem obdobným, jak se z tohoto čísla tvoří variabilní symbol, nadefinovaným v uživatelském nastavení jednotlivých uživatelů. Doporučujeme nechat výchozí hodnotu evidenčního čísla generovat podle stejných pravidel jako výchozí hodnotu variabilního symbolu (tj. vznikne text o maximálně deseti číslicích), přičemž tato pravidla si určit tak, aby se variabilní symbol i evidenční číslo generovaly jednoznačně v rámci organizace. Variabilní symbol a evidenční číslo by měly v takovém případě začínat číslem roku, číslem organizační jednotky a případně typovacím místem nebo identifikací dílčí číselné řady organizace.

V informačním systému SEIWIN 3 v úloze ODB se údajům z mimofakturačního odbytu přenášeným do úlohy DAN rovněž generuje textové evidenční číslo. Číslo se vytváří spojením (případného) prefixu z uživatelského nastavení, čísla podkladového dokladu a čísla řádku (technické pořadové číslo řádku v mřížkách mimofakturačního odbytu v rámci roku). Číslo je v tomto případě připraveno jako nouzové a v zákonem předpokládaných situacích se nepoužije.

Samofaktury (SEIWIN 3)

V úloze SMF v informačním systému SEIWIN 3 vznikne nové pole, kam se bude opisovat hodnota ze samofaktury tak, jak ji vygeneroval odběratel. Maximální délka je stanovena na dvacet znaků. Zde je nutno domluvit číslování samofaktur s jednotlivými odběrateli tak, aby byla dodržena  maximální délka, a aby nedocházelo k duplicitám v rámci organizace (ani mezi jednotlivými odběrateli, ani mezi doklady o výstupní dani z jiných úloh).

Lesnická výroba a mzdy (SEIWIN 3)

V úloze LVM v informačním systému SEIWIN 3 se u samofaktur za dodavatele prací automaticky generuje evidenční číslo daňového dokladu v této formě:

Srrmmzzzddddddpp

kde

S - konstanta, písmeno "S"
rr - dvoumístné číslo roku
mm - číslo měsíce
zzz - číslo závodu
dddddd - číslo dodavatele z číselníku TAB80V
pp - pořadové číslo samofaktury v rámci měsíce

Účetnictví (SEIWIN 3)

V úloze UCE v informačním systému SEIWIN 3 je v záhlaví faktury přijaté a na sběrném účetním dokladu doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla daňového dokladu. Údaj se opisuje z příslušného daňového dokladu.

Daň (SEIWIN 3)

V úloze DAN v informačním systému SEIWIN 3 je ve sběrném daňovém dokladu doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla daňového dokladu. Údaj se opisuje z příslušného daňového dokladu.

Pokladna (SEIWIN 5)

V úloze pokladna v informačním systému SEIWIN 5 se u příjmových pokladních dokladů generuje evidenční číslo automaticky ve formě:

Prrzzzpppdddddd - u podnikového zpracování DPH (LČR, s.p., VLS s.p.)
Prrpppdddddd - u závodového zpracování

kde

P - konstanta, písmeno "P"
rr - dvoumístné číslo roku
zzz - číslo závodu
ppp - číslo pokladny
dddddd - číslo pokladního dokladu

U výdajových dokladů bylo doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla z příslušného daňového dokladu.

Fakturace a odbyt (SEIWIN 5)

V úloze ODB v informačním systému SEIWIN 5 vznikne nové pole, kam se bude automaticky generovat evidenční číslo podle nastavení u příslušné číselné řady. Ve výchozím stavu se bude pole generovat stejně jako variabilní symbol. Doporučujeme nechat pole generované stejně jako variabilní symbol a variabilní symbol generovat jednoznačně v rámci organizace. Variabilní symbol by měl v takovém případě obsahovat číslo roku, číslo organizační jednotky a číselnou řadu. U běžných faktur nebude pole editovatelné. U samofaktur bude toto pole editovatelné a bude se opisovat ze samofaktury od odběratele.

Mzdy a výroba (SEIWIN 5)

V úloze MVO v informačním systému SEIWIN 5 se u samofaktur za dodavatele prací automaticky generuje evidenční číslo daňového dokladu v této formě:

xrrmmzzzdddddddpp - u podnikového zpracování DPH (LČR, s.p., VLS s.p.)
xrrmmdddddddpp - u závodového zpracování

kde

x - 1 místný prefix z číselníku TAB80V dle dodavatele nebo konstanta, písmeno "S"
rr - dvoumístné číslo roku
mm - číslo měsíce
zzz - číslo závodu
ddddddd - číslo dodavatele z číselníku TAB80V
pp - pořadové číslo samofaktury v rámci měsíce

Nájmy (SEIWIN 5)

V úloze NAJ v informačním systému SEIWIN 5 se automaticky generuje evidenční číslo daňového dokladu v této formě:

Nrrmmzzzsssssspp - u podnikového zpracování DPH (LČR, s.p., VLS s.p.)
Nrrmmsssssspp - u závodového zpracování

kde

N - konstanta, písmeno "N"
rr - dvoumístné číslo roku
mm - číslo měsíce
zzz - číslo závodu
ssssss - číslo nájemní smlouvy
pp - pořadové číslo dokladu v rámci měsíce

Kniha přijatých faktur (SEIWIN 5)

V úloze KPF v informačním systému SEIWIN 5 je v záhlaví faktury přijaté doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla daňového dokladu. Údaj se opisuje z příslušného daňového dokladu.

Daň (SEIWIN 5)

V úloze DAN v informačním systému SEIWIN 5 je ve sběrném daňovém dokladu doplněno editační pole pro pořízení evidenčního čísla daňového dokladu. Údaj se opisuje z příslušného daňového dokladu.

Česky