Kůrovcové kompenzace za rok 2019

Vážení uživatelé,

pro budoucí žádosti o kompenzaci ztráty zpeněžení za kůrovce jsme pro vás připravili v rámci modulu MVO výrazně zrychlenou možnost tvorby podkladů pro uplatnění kompenzací za nahodilou jehličnatou těžbu za období roku 2019. Dle informací MZe bude možné podávat žádosti od druhé poloviny července 2020.

Přehled Kompenzace za kůrovce řeší zpracování následujících oblastí:

    ✓  pomocí natypovaných výrobních dokladů v modulu MVO umožnuje zpracování, kontrolu těžeb a vytvoření xml souboru pro import do webové aplikace MZe na kůrovcové kompenzace za nahodilou jehličnatou těžbu
    ✓  umožnuje vygenerování podrobného přehledu všech těžeb za rok 2019
    ✓  umožňuje filtrování jejich jednotlivých řádků a kontrolu splnění podmínek pro uznání kompenzace
    ✓  zobrazuje sumarizaci řádků těžeb do podoby webového formuláře MZe a vygenerování podkladu pro žádost v podobě xml
    ✓  umožňuje vygenerování podkladů pro tvorbu příloh žádosti o kompenzaci za nahodilou kůrovcovou těžbu.

Příprava podkladů k žádosti:

Jakmile MZe oficiálně zveřejní Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 (a budou vydány Zásady dotačního programu a Příručka pro žadatele), upravíme během co nejkratší doby formuláře a pracovní okna dané funkcionality dle nových, změněných pravidel. Zde si pak budete moct hned začít převádět příslušné doklady z výroby za celý rok 2019, odkontrolovávat je, příp. upravovat a mít zde na ně napojené příslušné účetní doklady. Tím budete moct prokázat těžbu, přibližování, odvoz nebo prodej nahodilého jehličnatého dříví. V tomto kroku si budete moct předem nachystat a sesumarizovat podklady až k exportu xml souboru do webového Modulu pro žadatele MZe.

Exportování xml žádosti do modulu MZe:

Po ujasnění a zveřejnění konkrétních podmínek tohoto dotačního programu se bude upravovat i webový Modul pro žadatele MZe (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui). Po jeho dopracování ze strany MZe a plnohodnotném zprovoznění bude k dispozici i struktura převodního (exportního a importního) xml souboru. Po jejím zveřejnění ihned upravíme export žádosti formou xml souboru. Následně si budete moct celou žádost (detaily podkladů, koncové sumy i další náležitosti žádosti) prostřednictvím xml souboru převést z modulu MVO načtením do webového Modulu pro žadatele MZe a zde žádost už podat.

Dostupnost výše uvedených funkcionalit:

O dostupnosti výše zmíněných funkcionalit budete samozřejmě dále informováni prostřednictvím tohoto informačního kanálu.
Export žádosti do modulu MZe bude licencován samostatně.

Tým HA-SOFT

Česky